Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Actueel

6 juli 2020

Digicafé over IoT en PM: Wie beheert welke data en welke standaardisatie is nodig?

Vooral kennis en tijd blijken belemmerende factoren om met IoT (Internet of Things) aan de slag te gaan. Zo luidde een van de conclusies na afloop van het Digicafé op 2 juli, dat geheel in het teken stond van IoT en Predictive Maintenance (PM). Gastheer waren Ketenstandaard Bouw & Techniek en het Digiteam dat de DigiDealGO trekt.

Lees verder
25 juni 2020

Toets communicatie DigiDealGO

Beste geïnteresseerde/betrokkene bij de DigiDealGO, Hoe kunnen we de communicatie over de DigiDealGO verbeteren? In de afgelopen periode is daar een aanpak voor ontwikkeld die we graag ter toetsing en aanscherping willen delen met enkele geïnteresseerden en/of belanghebbenden in de sector.

Lees verder
16 juni 2020

Digicafé IoT en Predictive Maintenance

Het Digiteam en Ketenstandaard Bouw en Techniek organiseren op donderdag 2 juli een online en interactief Digicafé. Het Digicafé staat dit keer in het teken van Internet of Things en Predictive Maintenance.

Lees verder
4 juni 2020

Uniforme Objecten Bibliotheek maakt foutloze uitwisseling van 3D-modellen mogelijk

De eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) is 4 juni geopend. Dit unieke open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen in de bouwketen. De UOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard en 2BA hebben het platform in samenwerking met een aantal grote technisch dienstverleners en fabrikanten tot stand gebracht.

Lees verder
13 mei 2020

Online Digicafé’s – eerste stappen gezet op weg naar ontwerp DSGO

“Het komende half jaar willen we in een aantal workshops met stakeholders een ontwerp ontwikkelen voor het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO),” aldus het Digiteam op 7 mei tijdens het online Digicafé. Tijdens deze online sessie, en op 8 mei, gingen welgeteld 30 en 28 deelnemers met het Digiteam aan de slag met drie concrete DigiDealGO Versnellingsprojecten. Met als doel het vormgeven van Use Cases, die bouwstenen kunnen opleveren voor het DSGO.

Lees verder

Het DigiDealGO proces

De doelen van de DigiDealGO realiseren we door bestaande en nieuwe digitaliseringsinitiatieven slim te benutten en te bundelen. Klik hier voor meer informatie over deze zogenoemde versnellingsprojecten.


Roadmap

 • 9 juli 2018

  Intentieverklaring

 • 15 oktober 2018

  presentatie van 80% versie aan de Kerncoalitie

 • 12 maart 2019

  Kerncoalitie stemt in met DigiDeal

 • 11 april 2019

  Tekenmoment DigiDeal

 • juni 2019

  Samenstelling Digiteam

 • september 2019

  Eerste versnellingsprojecten aangewezen.

 • 4 oktober 2019

  DigiDealGO bij BIM Loket D-Day

 • 5 november 2019

  DigiDealGO bij Bits, Bricks & Behaviour 2019

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland

Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Onder meer met afspraken over standaarden. Met die set afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector

Doekle Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland

Digitalisering en informatisering is essentieel. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen. De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei

Snel meer weten?

Hieronder staan de meest gestelde vragen over de DigiDealGO en het proces dat betrokken partijen samen ingaan.

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad), het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie ).
Het doel is meer actie en resultaat door samenwerking. Feitelijk markeert de ondertekening van DigiDealGO eind dit jaar een nieuw momentum. De start van een meerjarig programma, het “Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving” gericht op de ontwikkeling van een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld.
Door te participeren in DigidealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het actief behalen van vier hoofddoelen: informatie digitaal toegankelijk maken, integraal deelbare informatie voor het vermeerderen van het algehele kennisniveau, het functioneel uitbreiden van diensten en het stimuleren van innovatie. Op dit moment is de deal overigens nog volop in ontwikkeling. Heeft u vragen over de laatste stand van zaken of wilt u input leveren? Stuur dan een mail naar info@digidealgo.nl

Al geruime tijd is de sector doordrongen van het belang van digitalisering & informatisering in de bouw om versneld meer en duurzaam te kunnen bouwen. Maar de ambities in Nederland zijn groot en vragen om meer verantwoordelijkheid en oplossingsgericht samenwerken sector breed. Met deze deal wordt een digitaal fundament gelegd dat:

 1. de toekomstbestendigheid van de sector en de organisaties en bedrijven die daarin werkzaam zijn stimuleert, in de zin van het slimmer en efficiënter realiseren van bouwproducten en -processen;
 2. resulteert in een sterke verbetering van het rendement van de inspanningen en investeringen in digitalisering en informatisering van organisaties en bedrijven in de sector.

Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om versneld aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijk vraag naar meer woningen, energieneutraal en circulair gebouwde woningen. Een grote verantwoordelijkheid die voor de sector op een goed moment komt en veel gaat opleveren:

Toegankelijke informatie

De hele sector committeert zich aan het digitaal toegankelijk maken van non-concurrentiële informatie. Denk hierbij aan aanbesteden volgens de geldende BIM-normen en producten informatie volgens de geldende product data standaarden.

Integraal deelbare informatie

Binnen het Digitaal Stelsel wordt een open netwerk op basis van standaarden ontwikkeld. Dit resulteert in een level playing field en een toenemend kennisniveau voor de gehele sector.

Functionele uitbreiding van diensten

De beschikbaarheid van data op grote schaal leidt tot nieuwe ideeën en functionaliteiten in de markt die de samenwerking verder optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat open standaarden gebruikt en actief doorontwikkeld worden.

Innovatie

Door een transparante samenwerking binnen het Digitaal Stelsel, waar kennis en ervaring gedeeld wordt, ontstaat in brede zin ruimte voor innovatie. Op termijn resulteert dit bovendien in een sterk verbeterde internationale concurrentiepositie.

De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs.

Op 11 april 2019 is de DigiDealGO ondertekend door 30 belanghebbende partijen. Voorafgaan hieraan hebben vijf expertsteams zich verdiept in een aantal werksporen, waarmee we de digitalisering van de bouw en infra naar een hoger plan kunnen tillen. Deze teams hebben hun adviezen en een aanzet voor het Digideal actieprogramma verwoord in vijf rapportages. Meer hierover lees je op de pagina Downloads DigiDeal.

Het actieplan dat in het najaar van 2019 gereed moet zijn, bevat SMART doelstellingen. Omdat we continue worden ingehaald door de stand der techniek en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, gaat het Digiteam deze bewaken en zonodig bijstellen. Aan het actieplan worden zogenoemde versnellingsprojecten gekoppeld.

Projecten monitoring
Het Digiteam bewaakt of projecten in de sector bijdragen aan de Digideal doelen en waar onderlinge samenhang vergroot kan worden.

Resultaatbewaking
Het detailleren en meetbaar maken van afgeleide SMART-doelen, onder andere via de DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)-governance.

De DigiDealGO omvat het framework voor de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Het Digideal-actieplan bevat de startactiviteiten voor die ontwikkeling. Daarbij is het uitgangspunt dat het Digiteam bij alle voorstellen voor versnellingsprojecten nagaat of er al een dergelijk project loopt ‘ergens in de sector’ – dat al of niet met enige aanpassing – reeds beschikbaar en bruikbaar is. Alleen waar dat niet het geval is zal dat nieuw ontwikkeld worden.

Nadat je project is ingediend als mogelijk Versnellingsproject, controleert en borgt het Digiteam of het voldoet aan alle eisen. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

 • Draagt je project voldoende bij aan de doelen van de DigiDealGO?
 • Heb je ondersteuning nodig in de vorm van financiering of extra kennis?

Digiteam legt verbindingen

Centraal bij de beoordeling staat het leggen van verbindingen met mogelijke aanpalende projecten, om dubbel werk en versnippering tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan:

 • Verbinden met benodigde competenties en kennis;
 • Verbinden met potentiële sponsors en/of enablers;
 • Afstemming of gebruik van bestaande (open) standaarden;
 • Aansluiting op (inter)nationale normen (NEN, ISO, CEN);
 • Verbinden met praktijkomgevingen waar (deel)producten en kennis kunnen
 • worden geverifieerd en gevalideerd.

Het Digiteam schept de juiste randvoorwaarden

 • Creëren van juiste experimenteer omgevingen. Bijvoorbeeld door het beschikbaarstellen van aanbestedingsrechtelijke oplossingen;
 • Wegnemen van concurrerende belangen.

Afspraken over beheer en exploitatie

Daarnaast helpt het Digiteam bij maken en vastleggen van afspraken rondom zorgvuldig beheer en exploitatie van je eindproduct. Denk aan zaken als eigenaarschap, beheer, exploitatie en beschikbaarheid.

 

 

Wissel jij online data uit, BIM je samen met andere bouwpartijen, met andere woorden: werk jij al digitaal samen? Of wil je daar binnen je bouw- of infraproject mee aan de slag? Zorg dat je profiteert van alle innovaties die nu in sneltreinvaart onze sectoren veroveren. Zet je project middenin die stroomversnelling. Hoe? Meld het aan als Versnellingsproject voor de DigiDealGO.

 Wat levert een ‘DigiDealGO-stempel’ op?

Draagt jouw project aantoonbaar bij aan de doelstellingen van de DigiDealGO, dan zorgen de experts van het Digiteamervoor dat je in contact komt met initiatiefnemers van vergelijkbare projecten. Zo:

 • Vergroot je gezamenlijk, slim en snel beschikbare vakkennis;
 • Vind je gemakkelijker potentiële sponsors of enablers;
 • Krijg je extra ruimte om te experimenteren, door gebruik te maken van praktijkomgevingen, waar je (deel)producten en kennis kunt testen, controleren en goedkeuren;
 • Zorg je ervoor dat je project niet alleen goed aansluit op andere projecten, maar ook voldoet aan alle relevante regelgeving, (internationale) normen en standaarden.

Interesse? Lees welke toetsingscriteria het Digiteam hanteert voor Versnellingsprojecten.

Wil je dat jouw project voortaan valt onder ‘de vlag’ van de DigiDealGO? Dien het in bij het Digiteam en zorg dat je de antwoorden paraat hebt op de volgende vragen:

Hoe/in welke mate draagt je project bij aan de doelen van de Digideal?

Welke verbindingen leg je met je project?

 • Welke partijen zijn betrokken? Zijn belangen goed vertegenwoordigd?
 • Welke raakvlakken of overlap is er met andere initiatieven?
 • Welke relaties zijn gelegd met aanpalende projecten?

Voldoet het project aan alle randvoorwaarden?

Zorg je voor borging van het eindresultaat: wat is er bijvoorbeeld afgesproken over eigenaarschap en beheer? Sluit dit project aan bij bestaande standaarden en op welke wijze?

Zijn projectresultaten straks voldoende bruikbaar?

 • Is de gebruiker betrokken en zo ja hoe en hoeveel?
 • Zorg je voor een heldere evaluatie, zodat anderen daar mee verder kunnen?

Hoe mobiliseer je opgedane vakkennis?

 • Welke kennis uit de sector gebruik je?
 • Welke nieuwe kennis creëer je?
 • Hoe zorg je voor vastlegging en verspreiding van nieuwe kennis?

Voldoet je project aan de voorwaarden? Ga naar het aanmeldformulier Versnellingsproject DigiDealGO vul het in en mail dit naar info@digidealgo.nl, t.a.v. dhr. Jan-Pieter Eelants.