Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Actueel

14 augustus 2019

Ding mee naar de DigiDare Award

Speelt digitale samenwerking een cruciale rol in jouw project? Meld je project dan aan voor de DigiDare Award 2019. Tot 16 september a.s. kun je jouw inzending nog pitchen in een filmpje van maximaal 2 minuten. De DigiDare Award draait om het bevorderen van digitaal samenwerken. Hoe pak jij dat aan, en waarom werkt jullie aanpak?

Lees verder
10 juli 2019

Versnellingsproject UOB voor installatiebranche kan van start

Het bestuur van Techniek Nederland en de grootste technisch dienstverleners binnen de ondernemersorganisatie hebben groen licht gegeven voor het bouwen van een Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Deze objectenbibliotheek is een van de versnellingsprojecten die wordt gerealiseerd onder de vlag van de DigiDealGO.

Lees verder
6 juli 2019

Wat gebeurt er de komende maanden?

De komende maanden organiseert het Digiteam diverse werksessies en conferenties en geven we inbreng bij diverse toonaangevende events.

Lees verder
4 juli 2019

Van ambities naar aanpakken

In oktober moet er een actieplan liggen. Een aanpak die richting geeft en houvast biedt aan de digitaliseringsopgave van de sector.

Lees verder
10 april 2019

Digi-bubbel

Elke bouwer zit in zijn eigen digi-bubbel. Dom, echt verspilling. Richard Tieskens over de DigiDealGO in Cobouw. Lees hier het artikel.

Wat is een digitaal stelsel. Waarom is dat nodig en hoe werk je daar aan? Kijk hier de video waarin een aantal sleutelpersonen uit de sector reageren op deze vragen.

Ruim dertig partijen committeren zich aan DigidealGO

Samen. Slimmer. Sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Die is door ruim dertig organisaties bekrachtigd. Daarmee committeren zij zich aan de gezamenlijke ambities, doelen en aanpak voor digitalisering van de bouwsector. Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven in de sector. Met de DigiDealGO is gericht op het aanbrengen van overzicht en samenhang in de vorm van zogenaamde versnellingsprojecten. Lees meer in het persbericht over de DigiDealGO.

Doekle Terpstra

Voorzitter Techniek Nederland

Digitalisering en informatisering is essentieel. Er gebeurt al veel, maar te vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende initiatieven. Daarom is het belangrijk dat we de krachten nu bundelen. De DigiDealGO is daarbij niet alleen een impuls voor een efficiënte en slimme gebouwde omgeving, maar ook een belangrijke drijver voor productiviteitsgroei

Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland

Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering. Waar zij steeds meer tegen aan lopen is de onmogelijkheid om data in de keten uit te kunnen wisselen. De DigiDealGO gaat dat mogelijk maken. Onder meer met afspraken over standaarden. Met die set afspraken kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheid initiatieven ontwikkelen om de vloeiende uitwisseling van bestaande data mogelijk te maken. Daarmee geven we een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector

Roadmap

 • 9 juli

  Intentieverklaring

 • 15 oktober

  presentatie van 80% versie aan de Kerncoalitie

 • 12 maart 2019

  Kerncoalitie stemt in met DigiDeal

 • 11 april 2019

  Tekenmoment DigiDeal

 • 2019

  Uitvoering volgens programmaplan

Snel meer weten?

Hieronder staan de meest gestelde vragen over de DigiDealGO en het proces dat betrokken partijen samen ingaan.

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad), het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie ).
Het doel is meer actie en resultaat door samenwerking. Feitelijk markeert de ondertekening van DigiDealGO eind dit jaar een nieuw momentum. De start van een meerjarig programma, het “Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving” gericht op de ontwikkeling van een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld.
Door te participeren in DigidealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het actief behalen van vier hoofddoelen: informatie digitaal toegankelijk maken, integraal deelbare informatie voor het vermeerderen van het algehele kennisniveau, het functioneel uitbreiden van diensten en het stimuleren van innovatie. Op dit moment is de deal overigens nog volop in ontwikkeling. Heeft u vragen over de laatste stand van zaken of wilt u input leveren? Stuur dan een mail naar info@digidealgo.nl

Al geruime tijd is de sector doordrongen van het belang van digitalisering & informatisering in de bouw om versneld meer en duurzaam te kunnen bouwen. Maar de ambities in Nederland zijn groot en vragen om meer verantwoordelijkheid en oplossingsgericht samenwerken sector breed. Met deze deal wordt een digitaal fundament gelegd dat:

 1. de toekomstbestendigheid van de sector en de organisaties en bedrijven die daarin werkzaam zijn stimuleert, in de zin van het slimmer en efficiënter realiseren van bouwproducten en -processen;
 2. resulteert in een sterke verbetering van het rendement van de inspanningen en investeringen in digitalisering en informatisering van organisaties en bedrijven in de sector.

Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om versneld aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijk vraag naar meer woningen, energieneutraal en circulair gebouwde woningen. Een grote verantwoordelijkheid die voor de sector op een goed moment komt en veel gaat opleveren:

Toegankelijke informatie

De hele sector committeert zich aan het digitaal toegankelijk maken van non-concurrentiële informatie. Denk hierbij aan aanbesteden volgens de geldende BIM-normen en producten informatie volgens de geldende product data standaarden.

Integraal deelbare informatie

Binnen het Digitaal Stelsel wordt een open netwerk op basis van standaarden ontwikkeld. Dit resulteert in een level playing field en een toenemend kennisniveau voor de gehele sector.

Functionele uitbreiding van diensten

De beschikbaarheid van data op grote schaal leidt tot nieuwe ideeën en functionaliteiten in de markt die de samenwerking verder optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat open standaarden gebruikt en actief doorontwikkeld worden.

Innovatie

Door een transparante samenwerking binnen het Digitaal Stelsel, waar kennis en ervaring gedeeld wordt, ontstaat in brede zin ruimte voor innovatie. Op termijn resulteert dit bovendien in een sterk verbeterde internationale concurrentiepositie.

Eindgebruikers

Naar behoefte van de eindgebruikers maken dienstverleners steeds meer open data via app’s beschikbaar, ook in ‘smart’ omgevingen.

Opdrachtgevers, eigenaars en beheerders

Steeds meer data komt betrouwbaar en bestendig beschikbaar voor betere realisatie, acceptatie, aanpassing en beheer van het fysieke bouwwerk. Opdrachtgevers kunnen efficiënter aanbesteden en vergunningen aanvragen via of ondersteund door het stelsel. Het virtuele bouwwerk faciliteert de eigen beheerssystemen en maakt aansluiting bij andere ‘smart’ omgevingen mogelijk (energie, water, mobiliteit, etc).

Opdrachtnemers en toeleveranciers

Er komt meer duidelijkheid over breed geaccepteerde standaarden, databehoeften van opdrachtgevers en stabiele datakoppeling. Dit maakt een meer efficiënte ICT-ontwikkeling mogelijk, helpt een level playing field te onderhouden en biedt de mogelijkheid van meer partnership, initiatief en innovatie in de keten. Het versterkt de concurrentiekracht van de sector als geheel, zeker ook in internationaal opzicht en biedt individuele bedrijven een toekomstgerichte basis voor (versterking van) hun marktpositie.

Bevoegd gezag

Het stelsel is een cruciaal element van de basis voor ketenautomatisering bij vergunningverlening en handhaving. Het geeft autoriteiten de mogelijkheid om ‘smart’ infrastructuur te bevorderen op een stabiele basis.

 

De optelsom van dit alles resulteert in slimmere en meer efficiënte bouwproducten en –processen wat de haalbaarheid van realisatie van de grote maatschappelijke bouwopgaven ten goede komt tegen lagere maatschappelijke kosten.

De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en de kerncoalitie). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket. De organisaties die de DigiDealGO hebben getekend vormen de kring van ambassadeurs.

Op 11 april 2019 is de DigiDealGO ondertekend door 30 belanghebbende partijen. Voorafgaan hieraan hebben vijf expertsteams zich verdiept in een aantal werksporen, waarmee we de digitalisering van de bouw en infra naar een hoger plan kunnen tillen. Deze teams hebben hun adviezen en een aanzet voor het Digideal actieprogramma verwoord in vijf rapportages. Meer hierover lees je op de pagina Downloads DigiDeal.

Het actieplan dat in het najaar van 2019 gereed moet zijn, bevat SMART doelstellingen. Omdat we continue worden ingehaald door de stand der techniek en allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, gaat het Digiteam deze bewaken en zonodig bijstellen. Aan het actieplan worden zogenoemde versnellingsprojecten gekoppeld.

Projecten monitoring
Het Digiteam bewaakt of projecten in de sector bijdragen aan de Digideal doelen en waar onderlinge samenhang vergroot kan worden.

Resultaatbewaking
Het detailleren en meetbaar maken van afgeleide SMART-doelen, onder andere via de DSGO (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving)-governance.

De DigiDealGO omvat het framework voor de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Het Digideal-actieplan bevat de startactiviteiten voor die ontwikkeling. Daarbij is het uitgangspunt dat het Digiteam bij alle voorstellen voor versnellingsprojecten nagaat of er al een dergelijk project loopt ‘ergens in de sector’ – dat al of niet met enige aanpassing – reeds beschikbaar en bruikbaar is. Alleen waar dat niet het geval is zal dat nieuw ontwikkeld worden.