Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Hoe ziet het proces eruit?

Op weg naar ‘best een grote verandering’ in de Gebouwde Omgeving

DigiDealGO behelst een flinke ambitie voor meer samenwerking en actie in de bouw. Feit is dat onze Gebouwde Omgeving nu al elke dag efficiënter en effectiever wordt gebouwd, verbouwd en beheerd. Maar hoe komen we van de huidige praktijk naar de ambitieuze plannen rondom versneld meer en duurzaam bouwen? En welke rol speelt DigiDealGO in het succesvol uitrollen van deze plannen?

Het doel van een gezamenlijke ondertekening van DigiDealGO is een officiële start geven aan een meerjarig programma met vier doelen. De komende periode wordt gebruikt om de deal te finaliseren, voor te leggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in december volgt de ondertekening door alle stakeholders. In het meerjarig programma wordt verder gedetailleerd in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen in de sector.

Lees meer

Deels ter voorbereiding en deels parallel aan de ondertekening van DigiDealGO zal op diverse deelgebieden door experts worden doorgedacht op: een betere levenscyclus bouwwerk, betere toeleveringsketen, betere kennisontwikkeling, de benodigde cultuuromslag en de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel (DSGO). Uiteraard met als doel de samenwerking op het gebied van digitalisering en daarmee het versneld behalen van de maatschappelijke doelen tot een succes te maken.

Activiteiten bij aanvang

DigiDealGO en het meerjarig programma dat daarmee strat, dient als kapstok om veel lopende initiatieven te versterken en te richten. Het programma is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van alles dat er al in de sector gebeurt.

Om goed te kunnen richten zijn heldere SMART doelstellingen nodig. De versnelling in technologische en maatschappelijke veranderingen ligt te hoog om voor een lange termijn goede SMART doelstellingen op te kunnen stellen. Het is van belang om zowel in de deal als tijdens het meerjarig programma de kaders te zetten om continue afgeleide SMART doelstellingen op en bij te stellen en die continu te bewaken. De set van korte en middellange termijn SMART doelstellingen bij aanvang wordt wel onderdeel van de deal. Het programma kent een aantal activiteiten:

 • Stimulering versnellingsprojecten: dit proces is per 1 juli gestart om projecten die DigidealGO ondersteunen via kleine bijdrage en toegang tot kennis en mandaat een extra stimulans te bieden. Doorontwikkeling en formalisering van standaarden valt hier ook onder.
 • Projecten monitoring: vanuit het programma wordt bewaakt of projecten in de sector bijdragen aan DigidealGO doelen en waar onderlinge samenhang vergroot kan worden.
 • Expertise doorontwikkeling: de DigidealGO kent zes bijlagen (link) op deelgebieden waarin kennis uit de sector gebundeld is. Het is van belang deze kennis bij te houden en door te ontwikkelen om nieuwe gedetailleerde SMART doelstellingen uit af te blijven leiden.
 • Resultaatbewaking: bewaking en sturing op digitale doelen en inrichting van DSGO governance.

Glas is halfvol

Het begrip ‘start’ houdt niet in dat we ‘op nul’ beginnen. Algemeen uitgangspunt van het Digideal-programma is dat bij alles wat nodig is allereerst wordt nagegaan of dat ‘ergens in de sector’ – al of niet met enige aanpassing - reeds beschikbaar en bruikbaar is. Alleen waar dat niet het geval is, ontplooien we nieuwe initiatieven. Programmaplan nu en in de toekomst Het programmaplan geeft invulling aan de rol van digitalisering en informatisering als enabler van de innovaties en productiviteitsstijgingen die noodzakelijk zijn in de sector om aan belangrijke maatschappelijke doelstellingen op het gebied van o.a. duurzaamheid te kunnen voldoen. Het zal voldoende flexibiliteit bieden om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten die zich in de loop van de uitvoering van het programma voordoen. Klik hier voor meer informatie over het programmaplan. 2019 – 2022 “Van kracht naar souplesse”

 • Door ontwikkelen van versnellingsprojecten, te weten:

Beter stromen van kennis door onder meer een programmaraad waarin de deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, een internationale wetenschappelijke commissie (Delft), serious gaming, digitaliseren van human capital (kwaliteit en kwantiteit verbeteren), robotisering en data integratie, supply chain voor kennisdeling, Artificial Intelligence etc.

Betere culturele wendbaarheid door onder meer gezamenlijk onderzoek rondom digitaliseringsthema’s, in beeld brengen van de digitaliseringsopgave voor kleinere bedrijven, stimuleren van leven lang leren, jobrotation organiseren, aandacht voor verandering binnen de Human Capital Agenda, realsieren van proefomgevingen zoals een digi-campus, customer journey’s etc.

Betere Digitale Bouwwerk Levenscyclus door onder meer de ontwikkeling van digital twin, roadmap open BIM standaarden, uniforme objectbenamingen, circulaire parameters, Programma van Eisen (objectenbibliotheek), beheerplan building SMART, adoptie toepassingen open BIM standarden VISI, ETIM, IFC met 20%vergroot, Prototype Stimuleringsregeling/Keurmerk digitalisering vastgesteld, digitaal aanbesteden etc.

Betere digitale toelevering onder meer door een breed aanvaarde digitaliseringsstandaard te definiëren, opzetten kennisnetwerk Digital Construction Tomorrow, Oprichten Business Council, Productinformatie aansluiten op gebouwdossier en materialenpaspoort, Big DATA, stimuleren van industrieel bouwen en 3D printing, stimuleren gebruik VR en AR, certificering Digital Twin, overzicht relevante standaarden, product tracking etc.

Betere visie en strategie door onder meer het ophalen van onderzoek uit andere sectoren (externe prikkels) op het gebied van digitalisering & informatisering, bestaande visies, separate workshops met opdrachtgevers, interviews met de wetenschap & YESDelft, implementatie op de werkvloer en communicatie (film, social media etc).

Ontwikkeling Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving door onder meer een programma-governance op te zetten, een projectorganisatie als ontwikkelaar van het stelsel en kwartiermaker voor de vorm te geven stelselbeheerder, het informatiemodel uitwerken en de centrale dienstverlening onder aansturing van de stelselbeheerder (wie?) organiseren en ontwikkelen, een grondplaat van data ontwikkelen, een technisch fundament (standaarden en samenhang) en een organisatorisch fundament (afspraken en commitment), infrastructuur van data, info en diensten.

 • Optimaliseren open (BIM-) standaarden in de huidige werkwijze, die zich kenmerkt door ‘lineaire’, volgtijdelijke informatie-uitwisseling in de keten(s) en huidige standaarden beter op elkaar afstemmen en toepasbaar maken.
 • Explicieter aansluiten bij internationale ontwikkelingen
 • Inrichten Governance structuur van betrokken en gecommitteerde partijen op om effectieve besluitvorming mogelijk te maken en de projectorganisatie op zakelijke wijze te mandateren en te controleren.

2021 -> 2024 “Van proces naar functie”

 • Beter benutten van het actuele digitaliseringspotentieel.
 • Parametiseren van de keten
 • Data niet uitwisselen maar delen in een netwerk van bouwbedrijven met behulp van gedeelde software. Real-time en op basis van open standaarden.
 • Best practices doorvoeren, bijvoorbeeld op gebied van parametrisch engineering

2024 -> 202… “Legolisering van digitalisering”

 • Zelf reflecterende software die kan redeneren, zichzelf kan verbeteren op basis van beschikbar data.
 • Structurele inzet van bijvoorbeeld blockchain en Smart Contracts: projectdata zijn het gemeenschappelijk domein/eigendom van het netwerk van business partners.
 • Artificial Intelligence in informatienetwerken, The Internet of Buildings

Snel meer weten?

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad) het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie ).
Het doel is meer actie en resultaat door samenwerking. Feitelijk markeert de ondertekening van DigiDealGO eind dit jaar een nieuw momentum. De start van een meerjarig programma, het “Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving” gericht op de ontwikkeling van een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld.
Door te participeren in DigidealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het actief behalen van vier hoofddoelen: informatie digitaal toegankelijk maken, integraal deelbare informatie voor het vermeerderen van het algehele kennisniveau, het functioneel uitbreiden van diensten en het stimuleren van innovatie. Op dit moment is de deal overigens nog volop in ontwikkeling. Heeft u vragen over de laatste stand van zaken of wilt u input leveren? Stuur dan een mail naar info@digidealgo.nl

Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om versneld aan te kunnen sluiten bij de maatschappelijk vraag naar meer woningen, energieneutraal en circulair gebouwde woningen. Een grote verantwoordelijkheid die voor de sector op een goed moment komt en veel gaat opleveren:

Toegankelijke informatie

De hele sector committeert zich aan het digitaal toegankelijk maken van non-concurrentiële informatie. Denk hierbij aan aanbesteden volgens de geldende BIM-normen en producten informatie volgens de geldende product data standaarden.

Integraal deelbare informatie

Binnen het Digitaal Stelsel wordt een open netwerk op basis van standaarden ontwikkeld. Dit resulteert in een level playing field en een toenemend kennisniveau voor de gehele sector.

Functionele uitbreiding van diensten

De beschikbaarheid van data op grote schaal leidt tot nieuwe ideeën en functionaliteiten in de markt die de samenwerking verder optimaliseren. Bijkomend voordeel is dat open standaarden gebruikt en actief doorontwikkeld worden.

Innovatie

Door een transparante samenwerking binnen het Digitaal Stelsel, waar kennis en ervaring gedeeld wordt, ontstaat in brede zin ruimte voor innovatie. Op termijn resulteert dit bovendien in een sterk verbeterde internationale concurrentiepositie.

Eindgebruikers

Naar behoefte van de eindgebruikers maken dienstverleners steeds meer open data via app’s beschikbaar, ook in ‘smart’ omgevingen.

Opdrachtgevers, eigenaars en beheerders

Steeds meer data komt betrouwbaar en bestendig beschikbaar voor betere realisatie, acceptatie, aanpassing en beheer van het fysieke bouwwerk. Opdrachtgevers kunnen efficiënter aanbesteden en vergunningen aanvragen via of ondersteund door het stelsel. Het virtuele bouwwerk faciliteert de eigen beheerssystemen en maakt aansluiting bij andere ‘smart’ omgevingen mogelijk (energie, water, mobiliteit, etc).

Opdrachtnemers en toeleveranciers

Er komt meer duidelijkheid over breed geaccepteerde standaarden, databehoeften van opdrachtgevers en stabiele datakoppeling. Dit maakt een meer efficiënte ICT-ontwikkeling mogelijk, helpt een level playing field te onderhouden en biedt de mogelijkheid van meer partnership, initiatief en innovatie in de keten. Het versterkt de concurrentiekracht van de sector als geheel, zeker ook in internationaal opzicht en biedt individuele bedrijven een toekomstgerichte basis voor (versterking van) hun marktpositie.

Bevoegd gezag

Het stelsel is een cruciaal element van de basis voor ketenautomatisering bij vergunningverlening en handhaving. Het geeft autoriteiten de mogelijkheid om ‘smart’ infrastructuur te bevorderen op een stabiele basis.

 

De optelsom van dit alles resulteert in slimmere en meer efficiënte bouwproducten en –processen wat de haalbaarheid van realisatie van de grote maatschappelijke bouwopgaven ten goede komt tegen lagere maatschappelijke kosten.

Al geruime tijd is de sector doordrongen van het belang van digitalisering & informatisering in de bouw om versneld meer en duurzaam te kunnen bouwen. Maar de ambities in Nederland zijn groot en vragen om meer verantwoordelijkheid en oplossingsgericht samenwerken sector breed. Met deze deal wordt een digitaal fundament gelegd dat:

 1. de toekomstbestendigheid van de sector en de organisaties en bedrijven die daarin werkzaam zijn stimuleert, in de zin van het slimmer en efficiënter realiseren van bouwproducten en -processen;
 2. resulteert in een sterke verbetering van het rendement van de inspanningen en investeringen in digitalisering en informatisering van organisaties en bedrijven in de sector.