Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Wat is DigiDealGO?

Een concreet samenwerkingsprogramma voor digitale versnelling in de bouw

Dat de bouwsector versneld invulling moet en wil geven aan digitalisering & informatisering is evident. Het doel heiligt ook hier de middelen. Sneller en duurzaam bouwen zijn voor Nederland belangrijke doelstellingen die de sector bovendien veel kunnen opleveren. DigiDealGO markeert de start van deze noodzakelijke samenwerking in de bouw.

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie ondersteunt door de BIR (Bouw Informatie Raad) het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie ). Het doel is meer actie en resultaat door samenwerking. Nu is het moment om het algemeen belang meer aandacht te geven waardoor er naar de toekomst toe meer ruimte ontstaat voor het eigen belang. De DigiDeal is een eerste concretisering van die gewenste samenwerking en zal leiden tot:

  • Commitment van betrokken partijen
  • Financiële ondersteuning van de overheid om initiatieven te kunnen versnellen
  • Meer harmonie in de visie m.b.t. de digitale transitie in onze sector
Lees meer

‘Ongoing proces’

Feitelijk markeert de ondertekening van DigiDealGO eind dit jaar de start van een meerjarig programma, het “Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving”. Een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld, continu bewaakt en bijgesteld. De snelheid van technologische en maatschappelijke veranderingen vragen om deze agile aanpak waarin met een open blik wordt gekeken naar de inhoud én het proces.

Cultuuromslag

De commitment die het gevolg is van ondertekening gaat ervoor zorgen dat de diverse stakeholders elkaar elke dag blijven aanspreken. Wat moeten we vandaag anders doen dan gisteren zodat we naar onze gezamenlijke doelen toegroeien? DigiDealGO gaat niet alleen om het verder verankeren van BIM-standaarden, maar ook om onderwijs en de noodzakelijke cultuuromslag die nodig is om deze veranderingen tot stand te brengen.

Vier hoofddoelen

Door te participeren in DigidealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het actief behalen van vier hoofddoelen. Gezien de snelle veranderingen in technologie en maatschappij worden harde doelstellingen en jaartallen hier via een continu proces uit afgeleid. De vier hoofdoelen markeren noodzakelijke richtpunten om urgentie aan te ontlenen en activiteiten uit af te leiden.

1.     Toegankelijke informatie

Het digitaal toegankelijk maken van alle informatie door alle individuele stakeholders. Dit resulteert in digitale projecten dossiers, digitale asset informatie en digitaal beschikbare gebiedsinformatie. Uitgangspunt is: alle non-concurrentiële informatie wordt beschikbaar tenzij… (landsbelang, veiligheid, of als informatie nog niet digitaal beschikbaar is).

2.     Integraal deelbare informatie

Om alle individueel gedigitaliseerde informatie deelbaar te krijgen, het kennis- en innovatieniveau binnen de gehele sector te vermeerderen en zo een level playing field te creëren moet er een betrouwbare en bestendige dienst binnen het Digitaal Stelsel worden ingericht. Dit resulteert in een open netwerk van diensten die informatie op basis van open standaarden gekoppeld aanbieden.

3.     Functionele uitbreiding van diensten

De beschikbaarheid van data op grote schaal leidt tot nieuwe ideeën en functionaliteiten in de markt die de samenwerking verder optimaliseren. Dit resulteert bijvoorbeeld in meer geavanceerde real-time planning functies, calculatie functies, materialen marktplaatsen.

4.     Innovatie

Door een transparante samenwerking binnen het Digitaal Stelsel, waar kennis en ervaring gedeeld wordt, ontstaat in brede zin ruimte voor innovatie. Dit resulteert in field labs, toepassing van nieuwe technologieën en daarmee toenemende weerbaarheid tegen (ongewenste) externe disruptieve invloeden in de sector.

Snel meer weten?

Al geruime tijd is de sector doordrongen van het belang van digitalisering & informatisering in de bouw om versneld meer en duurzaam te kunnen bouwen. Maar de ambities in Nederland zijn groot en vragen om meer verantwoordelijkheid en oplossingsgericht samenwerken sector breed. Met deze deal wordt een digitaal fundament gelegd dat:

  1. de toekomstbestendigheid van de sector en de organisaties en bedrijven die daarin werkzaam zijn stimuleert, in de zin van het slimmer en efficiënter realiseren van bouwproducten en -processen;
  2. resulteert in een sterke verbetering van het rendement van de inspanningen en investeringen in digitalisering en informatisering van organisaties en bedrijven in de sector.

Vanuit het Digideal-programma worden afgeleide smart doelstellingen opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld. De set van SMART doelstellingen bij aanvang worden onderdeel van de deal.

Stimulering versnellingsprojecten

Proces is per 1 juli gestart om projecten die de DigiDealGO ondersteunen via kleine bijdrage en toegang tot kennis en mandaat een extra stimulans te bieden. Doorontwikkeling en formalisering van standaarden valt hier in eerste instantie ook onder.

Projecten monitoring

Vanuit het programma wordt bewaakt of projecten in de sector bijdragen aan de Digideal doelen en waar onderlinge samenhang vergroot kan worden.

Expertise doorontwikkeling

De Digideal kent zes bijlagen op deelgebieden waarin kennis uit de sector gebundeld is. Het is van belang deze kennis bij te houden en door te ontwikkelen om nieuwe gedetailleerde SMART doelstellingen uit af te blijven leiden. Op korte termijn zal een two-pager van de definitieve Digideal te downloaden zijn, alsmede de bijlagen van de zes deelgebieden. Stuur voor meer informatie hierover een mail naar info@digidealgo.nl

Resultaatbewaking

Het detailleren en meetbaar maken van afgeleide SMART doelen, onder andere via de DSGO governance.

 

De DigiDealGO bevat het framework voor de ontwikkeling van DSGO. Het Digideal-programma bevat de startactiviteiten voor die ontwikkeling. Met nadruk wordt gesteld dat het begrip ‘start’ niet inhoudt dat we ‘op nul’ beginnen. Algemeen uitgangspunt van het DigiDealGO-programma is dat bij alles wat nodig is allereerst wordt nagegaan of dat ‘ergens in de sector’ – al of niet met enige aanpassing – reeds beschikbaar en bruikbaar is. Alleen waar dat niet het geval is zal dat nieuw ontwikkeld worden.

Er wordt een programma-governance opgezet van betrokken en gecommitteerde partijen om effectieve besluitvorming mogelijk te maken en de projectorganisatie op zakelijke wijze te mandateren en te controleren. NB Het commitment uit zich in het financieren van het programma en het afstemmen van de eigen ICT-ontwikkeling op het programma.

Er wordt een projectorganisatie opgezet als ontwikkelaar van het stelsel en kwartiermaker voor de vorm te geven stelselbeheerder.

De positie en rol van stakeholders in het DSGO wordt uitgewerkt (rechten en plichten), het informatiemodel (inclusief de regels voor open en selectief gedeelde informatie) en de eisen aan de centrale dienstverlening.

De centrale dienstverlening onder aansturing van de stelselbeheerder wordt ontwikkeld.

Start aanbesteding en vergunningverlening via de centrale dienstverlening met pionierende opdrachtgevers/bevoegd gezag.

De aanpak voor een stapsgewijze migratie van bestaande bouwwerken met een pionierende beheersorganisatie wordt uitgewerkt.

Binnen afzienbare tijd zal de DigiDeal gereed zijn voor ondertekening door de diverse stakeholders. Een download naar de two-pager alsmede naar de bijlagen van de zes deelgebieden die een onderdeel vormen van het DiGiDealGO programma zullen dan online te vinden zijn. Wilt u meer informatie over de exacte timing of op een andere manier input leveren? Stuur dan een mail naar info@digidealgo.nl