Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Wat is een Digitaal Stelsel?

Een Digitaal Stelsel als stevig fundament voor vruchtbare samenwerking

Met de ondertekening van DigiDealGO start een meerjarig programma om de digitalisering in de bouw aanzienlijk te versnellen. Het uitgangspunt is dat samenwerking in de bouw leidt tot meer actie. Om die samenwerking te ondersteunen, een solide basis te geven, wordt het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) ontwikkeld.

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de diverse stakeholders in de bouw. De ambities van alle betrokken partijen en de commitment aan de hoofddoelen zijn groot. Maar stiekem is digitalisering in de bouw best een grote verandering. Om zowel de inhoud als het proces in goede banen te leiden is een Digitaal Stelsel nodig dat snelle, eenvoudige en betrouwbare uitwisseling van informatie faciliteert.

Lees meer

Wat levert een Digitaal Stelsel op?

Als ieder voor zich keuzes gaat maken op het gebied van digitalisering dan sluiten oplossingen niet aan en ontstaan knelpunten in de samenwerking. Hetzelfde geldt voor de investering van geld in de noodzakelijke innovatie. Individueel levert dit minder op dan wanneer we de krachten bundelen. Door op sectorniveau meer regie te voeren en alle initiatieven en beschikbare informatie beter te organiseren kunnen we bestaande en nieuwe ambities waarmaken. Een Digitaal Stelsel zal concreet leiden tot verdiensten in termen van efficiëntie, effectiviteit en innovatie, zowel lokaal als sectoraal.

GO!

Bij de ontwikkeling van het DSGO worden afspraken gemaakt over regie, rollen, rechten & plichten en standaarden. Daardoor verbetert de besturing van initiatieven, zijn er minder conflicten en versnelt de ontwikkeling van digitalisering. Uiteraard spelen aandacht voor governance en goede financiering een cruciale rol bij de ontwikkeling van deze manier van samenwerken. Alle diensten en slimme oplossingen voor een betere samenwerking en informatiedeling sluiten aan bij de afspraken die zijn gemaakt, bijvoorbeeld over standaarden. Daarbij zullen we gebruik maken van ‘good practices’ zoals de OV-chipkaart en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit alles met als doel versneld aan de slag te gaan. GO!

Zonder Digitaal Stelsel geen OV-chipkaart

Een mooi voorbeeld waar dit al eerder leidde tot het behalen van succes is de invoering van de OV-chipkaart. Een wereldwijd unieke oplossing voor een groot maatschappelijk probleem: differentiatie in het OV als het gaat om betaalsystemen en daardoor verhoogd risico op zwart rijden (omzetdaling) en criminaliteit in het Openbaar Vervoer. Een Digitaal Stelsel met als uitgangspunt ‘de reiziger centraal’ bracht in dit proces diverse stakeholders vruchtbaar aan tafel. Het zorgde voor de juiste commitment en afspraken, omgangsregels en controle en leidde uiteindelijk tot een succesvolle invoering van een landelijke OV-chipkaart met een hoge landelijke tevredenheid.

Snel meer weten?

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad) het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie ).
Het doel is meer actie en resultaat door samenwerking. Feitelijk markeert de ondertekening van DigiDealGO eind dit jaar een nieuw momentum. De start van een meerjarig programma, het “Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving” gericht op de ontwikkeling van een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld.
Door te participeren in DigidealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het actief behalen van vier hoofddoelen: informatie digitaal toegankelijk maken, integraal deelbare informatie voor het vermeerderen van het algehele kennisniveau, het functioneel uitbreiden van diensten en het stimuleren van innovatie. Op dit moment is de deal overigens nog volop in ontwikkeling. Heeft u vragen over de laatste stand van zaken of wilt u input leveren? Stuur dan een mail naar info@digidealgo.nl

Eindgebruikers

Naar behoefte van de eindgebruikers maken dienstverleners steeds meer open data via app’s beschikbaar, ook in ‘smart’ omgevingen.

Opdrachtgevers, eigenaars en beheerders

Steeds meer data komt betrouwbaar en bestendig beschikbaar voor betere realisatie, acceptatie, aanpassing en beheer van het fysieke bouwwerk. Opdrachtgevers kunnen efficiënter aanbesteden en vergunningen aanvragen via of ondersteund door het stelsel. Het virtuele bouwwerk faciliteert de eigen beheerssystemen en maakt aansluiting bij andere ‘smart’ omgevingen mogelijk (energie, water, mobiliteit, etc).

Opdrachtnemers en toeleveranciers

Er komt meer duidelijkheid over breed geaccepteerde standaarden, databehoeften van opdrachtgevers en stabiele datakoppeling. Dit maakt een meer efficiënte ICT-ontwikkeling mogelijk, helpt een level playing field te onderhouden en biedt de mogelijkheid van meer partnership, initiatief en innovatie in de keten. Het versterkt de concurrentiekracht van de sector als geheel, zeker ook in internationaal opzicht en biedt individuele bedrijven een toekomstgerichte basis voor (versterking van) hun marktpositie.

Bevoegd gezag

Het stelsel is een cruciaal element van de basis voor ketenautomatisering bij vergunningverlening en handhaving. Het geeft autoriteiten de mogelijkheid om ‘smart’ infrastructuur te bevorderen op een stabiele basis.

 

De optelsom van dit alles resulteert in slimmere en meer efficiënte bouwproducten en –processen wat de haalbaarheid van realisatie van de grote maatschappelijke bouwopgaven ten goede komt tegen lagere maatschappelijke kosten.

Vanuit het Digideal-programma worden afgeleide smart doelstellingen opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld. De set van SMART doelstellingen bij aanvang worden onderdeel van de deal.

Stimulering versnellingsprojecten

Proces is per 1 juli gestart om projecten die de DigiDealGO ondersteunen via kleine bijdrage en toegang tot kennis en mandaat een extra stimulans te bieden. Doorontwikkeling en formalisering van standaarden valt hier in eerste instantie ook onder.

Projecten monitoring

Vanuit het programma wordt bewaakt of projecten in de sector bijdragen aan de Digideal doelen en waar onderlinge samenhang vergroot kan worden.

Expertise doorontwikkeling

De Digideal kent zes bijlagen op deelgebieden waarin kennis uit de sector gebundeld is. Het is van belang deze kennis bij te houden en door te ontwikkelen om nieuwe gedetailleerde SMART doelstellingen uit af te blijven leiden. Op korte termijn zal een two-pager van de definitieve Digideal te downloaden zijn, alsmede de bijlagen van de zes deelgebieden. Stuur voor meer informatie hierover een mail naar info@digidealgo.nl

Resultaatbewaking

Het detailleren en meetbaar maken van afgeleide SMART doelen, onder andere via de DSGO governance.

 

De DigiDealGO bevat het framework voor de ontwikkeling van DSGO. Het Digideal-programma bevat de startactiviteiten voor die ontwikkeling. Met nadruk wordt gesteld dat het begrip ‘start’ niet inhoudt dat we ‘op nul’ beginnen. Algemeen uitgangspunt van het DigiDealGO-programma is dat bij alles wat nodig is allereerst wordt nagegaan of dat ‘ergens in de sector’ – al of niet met enige aanpassing – reeds beschikbaar en bruikbaar is. Alleen waar dat niet het geval is zal dat nieuw ontwikkeld worden.