Werken aan een Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving

Welke Visie ligt aan DigiDealGO ten grondslag?

Verdienen door vooruitgang

Voor onze kinderen gaan virtuele en fysieke werelden naadloos in elkaar over. Zij begrijpen niet waarom we nog zo weinig weten over onze gebouwen, bijvoorbeeld als het een gevaar vormt voor onze veiligheid. Toenemende digitalisering & informatisering in de bouw is onder andere hier een antwoord op. Maar wat is het overkoepelende verhaal waarmee we de urgentie van verandering kunnen duiden en alle stakeholders in hun hart raken?

Krachten bundelen op basis van een gemeenschappelijke ambitie is Nederlands erfgoed. Zo hebben we zee ingepolderd en de Deltawerken gerealiseerd. Volgens sommigen staan we met de noodzakelijke energietransitie voor een vergelijkbare opgave als bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Hoe dan ook, de bouwsector heeft hierin een grote opgave en verantwoordelijkheid, waarmee de urgentie voor een versneld verbeterde samenwerking en kennisdeling is geduid.

Lees meer

Een gebouw dat leeft!

Naast de maatschappelijke doelen om versneld meer en duurzaam te bouwen is er de pure wens tot innoveren. Innovatie geeft een verbeterde internationale concurrentiepositie en snijdt de pas af van disrupters zoals Google en IKEA die met slimme oplossingen zo maar ineens de markt zouden kunnen veroveren. Dit soort verschijnselen ontstaan niet zomaar, maar is veelal een antwoord op een vraag vanuit de markt. Geef ons gebouwen, woningen, kantoren die meedenken om ons leven beter te maken! Een gebouw dat flexibel is en circulair en zelf een bijdrage levert aan meer innovatie en slimme ideeën. Geef ons gebouwen ‘die leven!’

Meerwaarde door klantwaarde

Deze vergezichten laten misschien nog wel even op zich wachten. Of misschien ook niet. Dan geldt dat slimmer en sneller bouwen met minder faalkosten al reden genoeg is. De afgelopen tien jaar is het ‘stapelen van stenen’ twee keer zo duur geworden. Er is een flink gebrek aan personeel en als dat er wel is, zijn bouwproducten slecht leverbaar door een toenemende vraag en minder leveranciers sinds de crisis. Meerwaarde in het bouwproces creëren door na te denken over wat gebruikers willen, beter weten wanneer wat leverbaar is en zo de marges vergroten is meer dan welkom.

Het momentum is nu: GO!

DigiDealGO is een initiatief van diverse stakeholders in de Gebouwde Omgeving om deze gedeelde (en deels nog in ontwikkeling zijnde) visie versneld uit te venten. De urgentie van preventie, nieuwbouw en energieneutraal bouwen is te groot. En de kansen voor de sector om te innoveren en de concurrentiepositie te verstevigen ook.

De digitale toekomst biedt ons tot slot prachtige mogelijkheden die we niet moeten laten liggen:

  • We kunnen van ieder fysiek gebouw een digitaal broertje (digital twin) ontwikkelen
  • Sensoren en kunstmatige intelligentie zorgen voor optimale omgevingen die beter is afgestemd op de gebruikers
  • We slagen er in om meer transparantie in de sector te realiseren, en als resultaat is er veel meer ruimte voor gemeenschappelijke ontwikkeling en innovatie
  • We kunnen meer verdienen door vooruitgang……. En met 1 druk op de knop hebben we in de toekomst inzicht in de gebouwde omgeving en toegepaste materialen zodat onze kinderen ons nooit meer de vraag hoeven te stellen: Waarom wisten we dit niet?”

Snel meer weten

DigiDealGO is een overeenkomst tussen de overheid, de brancheverenigingen van de bouw, de installatiesector en de toeleverende industrie, ondersteund door de BIR (Bouw Informatie Raad) het BIM loket en de DSBI (Digitaal Stelsel Bouw en Installatie ).
Het doel is meer actie en resultaat door samenwerking. Feitelijk markeert de ondertekening van DigiDealGO eind dit jaar een nieuw momentum. De start van een meerjarig programma, het “Nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving” gericht op de ontwikkeling van een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld.
Door te participeren in DigidealGO committeren de deelnemende partijen zich aan het actief behalen van vier hoofddoelen: informatie digitaal toegankelijk maken, integraal deelbare informatie voor het vermeerderen van het algehele kennisniveau, het functioneel uitbreiden van diensten en het stimuleren van innovatie. Op dit moment is de deal overigens nog volop in ontwikkeling. Heeft u vragen over de laatste stand van zaken of wilt u input leveren? Stuur dan een mail naar info@digidealgo.nl

Eindgebruikers

Naar behoefte van de eindgebruikers maken dienstverleners steeds meer open data via app’s beschikbaar, ook in ‘smart’ omgevingen.

Opdrachtgevers, eigenaars en beheerders

Steeds meer data komt betrouwbaar en bestendig beschikbaar voor betere realisatie, acceptatie, aanpassing en beheer van het fysieke bouwwerk. Opdrachtgevers kunnen efficiënter aanbesteden en vergunningen aanvragen via of ondersteund door het stelsel. Het virtuele bouwwerk faciliteert de eigen beheerssystemen en maakt aansluiting bij andere ‘smart’ omgevingen mogelijk (energie, water, mobiliteit, etc).

Opdrachtnemers en toeleveranciers

Er komt meer duidelijkheid over breed geaccepteerde standaarden, databehoeften van opdrachtgevers en stabiele datakoppeling. Dit maakt een meer efficiënte ICT-ontwikkeling mogelijk, helpt een level playing field te onderhouden en biedt de mogelijkheid van meer partnership, initiatief en innovatie in de keten. Het versterkt de concurrentiekracht van de sector als geheel, zeker ook in internationaal opzicht en biedt individuele bedrijven een toekomstgerichte basis voor (versterking van) hun marktpositie.

Bevoegd gezag

Het stelsel is een cruciaal element van de basis voor ketenautomatisering bij vergunningverlening en handhaving. Het geeft autoriteiten de mogelijkheid om ‘smart’ infrastructuur te bevorderen op een stabiele basis.

 

De optelsom van dit alles resulteert in slimmere en meer efficiënte bouwproducten en –processen wat de haalbaarheid van realisatie van de grote maatschappelijke bouwopgaven ten goede komt tegen lagere maatschappelijke kosten.

Vanuit het Digideal-programma worden afgeleide smart doelstellingen opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld. De set van SMART doelstellingen bij aanvang worden onderdeel van de deal.

Stimulering versnellingsprojecten

Proces is per 1 juli gestart om projecten die de DigiDealGO ondersteunen via kleine bijdrage en toegang tot kennis en mandaat een extra stimulans te bieden. Doorontwikkeling en formalisering van standaarden valt hier in eerste instantie ook onder.

Projecten monitoring

Vanuit het programma wordt bewaakt of projecten in de sector bijdragen aan de Digideal doelen en waar onderlinge samenhang vergroot kan worden.

Expertise doorontwikkeling

De Digideal kent zes bijlagen op deelgebieden waarin kennis uit de sector gebundeld is. Het is van belang deze kennis bij te houden en door te ontwikkelen om nieuwe gedetailleerde SMART doelstellingen uit af te blijven leiden. Op korte termijn zal een two-pager van de definitieve Digideal te downloaden zijn, alsmede de bijlagen van de zes deelgebieden. Stuur voor meer informatie hierover een mail naar info@digidealgo.nl

Resultaatbewaking

Het detailleren en meetbaar maken van afgeleide SMART doelen, onder andere via de DSGO governance.

 

De DigiDealGO bevat het framework voor de ontwikkeling van DSGO. Het Digideal-programma bevat de startactiviteiten voor die ontwikkeling. Met nadruk wordt gesteld dat het begrip ‘start’ niet inhoudt dat we ‘op nul’ beginnen. Algemeen uitgangspunt van het DigiDealGO-programma is dat bij alles wat nodig is allereerst wordt nagegaan of dat ‘ergens in de sector’ – al of niet met enige aanpassing – reeds beschikbaar en bruikbaar is. Alleen waar dat niet het geval is zal dat nieuw ontwikkeld worden.